Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOSZULKI.com z dnia 25.05.2022r.

I. Definicje
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego KOSZULKI.com;
 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Koszulki.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „Fanshop Creative” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. I. 2014 poz . 827 ze zm.) 
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
10. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
II. Postanowienia ogólne
 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem Koszulki.com
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem Koszulki.com, (https://koszulki.com, prowadzony jest przez „Fanshop Creative”,Dziennikarska 7,05-220 Zielonka,NIP 5252084306, REGON 017224798, zerejestrowany w CEIDG.
 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Fanshop Creative” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Koszulki.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Złożenie Zamówienia może nastąpić zarówno bez rejestracji, jak i po rejestracji Klienta.
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. „Fanshop Creative” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez „Fanshop Creative” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię „Fanshop Creative”.
 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody„Fanshop Creative”.
 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla „Fanshop Creative,
 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
 
4.Firma Fanshop Creative jest administratorem danych osobowych, kontakt sklep @ koszulki.com
 
5. Przekazanie danych jest dobrowolne jednak, jest warunkiem niezbędnm do realizacji – transakcji kupna/sprzedaży.
 
6. Czas przetwarzania danych jest nieokreślony.
 
7.Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych, modyfikacji sprostowania, usuniecia , ograniczenia ich przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych.
 
8. Klient Sklepu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9.Sklep zobowiązuje się do poufności informacji oraz przestrzegania tajemnicy związanej z danymi klientów oraz  nieudostępniania tych danych osobom 3-cim , które są nieupoważnione. Sklep może wykorzystywać dane tylko w celach podanych w regulaminie i polityce prywatności.
 
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Koszulki.com, dokonać wyboru towaru i/lub jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam„ – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a) przedmiotu zamówienia,
 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c) wybranej metody płatności,
 
d) wybranego sposobu dostawy,
 
e) czasu dostawy,
 
f) numeru konta jeżeli klient wybrał płatność przelewem.
 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Fanshop Creative” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr xxxxxx”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
 
V. Dostawa
 
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa zgodnie z wyborem klienta:
 
Na terenie kraju:
a) pod wskazany adres: za pośrednictwem

Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 600zł - dostawa 0,00 zł.

Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej Inpost oraz
b) pod wskazany adres: za pośrednictwem kuriera DPD
Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 999zł - dostawa 0,00 zł.
c) odbiór w punkcie (Poczta Polska)
Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 600zł - dostawa 0,00 zł. 
c) odbiór w paczkomacie firmy Inpost
Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 50zł - dostawa 0,00 zł.
d) odbiór w Orlen Paczka
Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 50zł - dostawa 0,00 zł.
Szczegółowe koszty koszty dostawy
 
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
c)Dostawa zagraniczna realizowana jest a pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt przesyłki zagranicznej wynosi od 35zł do 110zł.
Szczegółowe koszty koszty dostawy
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.(przesyłki krajowe) ,3-10 dni robocze – przesyłki zagraniczne.
 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Koszulki.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wybranego dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT)
 
VI. Ceny i metody płatność
 
6.1. Ceny wszystkich towarów zamieszczone na stronie sklepu:
a) podawane są w złotych polskich ,zawierają podatek 23% VAT i wszelkie inne składniki
 
b)nie zawierają informacji o ewentualnych opłatach celnych
 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
a) przelewem konta bankowego Fanshop Creative
88 1050 1054 1000 0097 8255 2922 w banku ING Bank,
 
b) płatności w systemie szybkich przelewów przelewy24.pl operator DIALCOM S.A). lub w systemie IAIpay operator IdoPayments sp. z o.o.
 
c) kartą płatniczą / debetową (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.).

d) Przy odbiorze przesyłki
 
6.3. Na uiszczenie ceny przez Klienta Fanshop Creative oczekuje do 14 dni kalendarzowych.
 
6.4 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin nie stanowi inaczej. Kupony rabatowe nie podlegają wymienie na pieniądze.
 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 
7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 
7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Fanshop Creative o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia .
a) pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny:
„Fanshop Creative”, skrytka nr 7 ,05-220 Zielonka
lub
b) oświadczenie wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@koszulki.com
 
7.3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy , ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku uzupełnienia formularza drogą elektroniczną, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w odpowiedzi na przesłane oświadczenie.
 
7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami; 
 
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
„Fanshop Creative”, skrytka nr 7 ,05-220 Zielonka
 
7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy, wynoszącego 14 dni.
 
7.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Fanshop Creative zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w poinformowano przez Klienta o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 
7.8. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
 
7.9. W związku ze zwrotem Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opakowanie i wysyłka).
 
7.10 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
7.11. Zwrotu płatności i dokonuje się nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. Fanshop Creative może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 
7.12. Towary Klient musi odesłać na adres:
Fanshop Creative, skrytka nr 7 ,05-220 Zielonka
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 
8.1. „Fanshop Creative” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep( at )koszulki.com. „Fanshop Creative” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
8.3. Wraz z reklamowanym towarem, należy dołączyć opis reklamacji, oraz paragon lub wydruk emaila z potwierdzeniem zamowienia .W opisie reklamacji należy zawrzeć imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu; datę i okoliczności i wystąpienia wady oraz swoje roszczenia.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 
9.1. „Fanshop Creative” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „Fanshop Creative” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep( at )koszulki.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
9.5. „Fanshop Creative” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
X. Postanowienia końcowe
 
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Fanshop Creative” a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Fanshop Creative” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „Fanshop Creative”.
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixelpixelpixel